Következő hetiszakaszunk: Vájélech (וַיֵּלֶךְ)

vayelechAz 5783-as zsinagógai évben elsőként Vájélech (וַיֵּלֶךְ) szidráját olvassuk, a szakasz elnevezésének jelentése: “és ment”.

Mielőtt elment a 120 éves Mózes, kijelölte utódját, Józsuét, leírta a Tant és átadta a levitáknak.

Elrendelte felolvasását. Bár akkor csak hétévente olvasták fel az Írást.
Később bölcseink belátták, hogy ez kevés ahhoz, hogy minden utunkat kísérje a Tóra. Ezért hetente négyszer olvasnak belőle: hétfőn, csütörtökön, szombat délelőtt és délután. Hogy hallják és megtanulják.

Tehát nemcsak hallani, hanem tanulmányozni is kell a Szentírást, erkölcsi gondolatait magunkévá tenni.

A vallásos ember péntekenként legalább kétszer elolvassa és értelmezi a heti penzumot, hogy minden szót megértsen, amikor szombaton a Tóraolvasó ajkáról elhangzanak az igék.

Az új évet egyébként böjttel kezdtük, Tisri hónap harmadik napján, azaz a mai nap tartjuk Gedáljá böjtjét (צוֹם גְּדַלְיָּה). Ekkor Gedáljá ben Achikam (גדליה בן אחיקם) meggyilkolásának emlékére böjtölünk.
“És volt a hetedik hónapban, eljött Jismaél, Netanja, Elisámá fiának fia,…és tíz ember ő vele, Gedaljáhúhoz, Achikám fiához Micpában. És fölkelt Jismaél, Netanja fia meg a tíz ember, a kik vele voltak és karddal leütötték Gedaljáhút, és megölte őt, a kit Bábel királya az ország fölé rendelt.”

Gedáljá ben Achikam volt az a férfiú, kit a jeruzsálemi Szentély – a Salamon építtette első Szentély – pusztulása után a Júdában maradt lakosság fölé Nebukadonozor babilóniai uralkodó helytartóvá kinevezett. Ő a békesség híve volt, próbálta menteni a még menthetőt, de a lázadáspártiak, a Babilónia elleni lázadók a királyi családból származó Jismáél vezetésével megölték Gedálját és fellázadtak. Ezek után a babilóniaiak véres megtorlása következett, a maradék függetlenség utolsó látszata is szertefoszlott hosszú-hosszú évtizedekig. Júda maradék lakosságát fogságba hurcolták, egy része pedig Egyiptomba menekült a babilóniai megtorlás elől. A hagyomány szerint Jeremiás próféta is itt lelte halálát.

Zakariás próféta ezt a böjtöt a ‘hetetedik böjtnek’ nevezi, mivel Tisri hónapra esik, az pedig a hetedik hónap Nisszántól számítva.

A böjt ezúttal reggel 5:07-től, este 18:54-ig tart.